Oppisopimus pähkinänkuoressa

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti. Se on tarkoitettu kaikille 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Oppisopimuksen avulla voi myös vaihtaa alaa, saada todistuksen omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Yritykselle oppisopimus on mahdollisuus kouluttaa juuri omiin tarpeisiin sopiva uusi työntekijä tai lisäkouluttaa nykyistä henkilökuntaa. Myös yrittäjä voi kouluttautua työn ohessa omassa yrityksessä.

 

Parempi Oppisopimus ry hallinnoi kaikki neljä Sopimuksen osapuolta. Oppisopimusta varten yhditys hankkii opiskelijalle työpaikan. Myös opiskelija itse voi hankkia työpaikan. Tämän jälkeen yhdistys solmii sopimuksen koulutuksen järjestäjän ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

 

Oppisopimuksessa työsopimus on määräaikainen ja sen aikana työnantaja ja koulu kouluttaa työntekijän. Opiskelijaa ohjaa työpaikkakouluttaja, joka voi olla esimerkiksi esimies tai kollega. Yhdistys vastaa oppisopimuksen sopimusjärjestelyistä ja opetussuunnitelman luomisesta yhdessä muiden osapuolten kanssa. Käytännön osaamista tukevat tietopuolen opinnot opiskelija suorittaa oppilaitoksessa.

Kesto

Oppisopimusopiskelija tekee töitä vähintään 25 tuntia viikossa ja suorittaa toisen asteen ammatillisia tutkintoja. Oppisopimuskoulutuksesta noin 80 prosenttia tapahtuu työpaikalla, loput noin 20 prosenttia oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Koulutuksen kesto on 4–36 kuukautta. Yhden tutkinnon osan voi suorittaa noin neljässä kuukaudessa. Perustutkinnon suorittaminen vie noin 2–3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–1,5 vuotta. Kestoon vaikuttavat opiskelijan tavoitteet ja mahdollinen aiemmin hankittu ammattiosaaminen.

Tutkinnot

Oppisopimuksella voi suorittaa 350 erilaista toisen asteen tutkintoa tai tutkinnon osia. Suorittamiseen tarvitaan nykyinen tai uusi työpaikka, jonka yhdistys hankkii, ellei opiskelija hanki sitä itse. Oppisopimuksella suoritettu ammatillinen perustutkinto sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat saman pätevyyden kuin ammattikoulu ja mahdollisuuden hakea ammattikorkeakouluun ja ylipisto-opintoihin.
Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, mikä vastaa kolmea vuotta. Perustutkinnossa (PT) osoitetaan ammatillinen valmius. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa oppilaitosmuotoisena tai näyttötutkintona. Oppisopimusopiskelijat suorittavat perustutkinnot pääsääntöisesti näyttötutkintoina.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot (AT ja EAT) ovat näyttötutkintoja, joissa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa oman alan työ-ja palvelutilanteissa. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon kesto on noin 1–1,5 vuotta riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta.
Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan oman alan vaativimpien työtehtävien hallinta ja syvällisempi ammatinhallinta. Erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on usein pätevöittää henkilö johto- ja esimiestehtäviin.

Palkka

Oppisopimuksella kouluttautuva on määräaikaisessa työsuhteessa työnantajaan ja saa työstä työehtosopimuksen mukaista harjoittelijan palkkaa. Mikäli opiskeltavalla alalla ei ole työehtosopimusta, maksetaan paikallisesti sovittavaa kohtuullista palkkaa. Opiskelijalle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet kuten oikeus vuosilomaan, sairausajan palkkaan ja työterveyshuoltoon.

Oppisopimusopiskelusta riippuen opiskelija on 1-2 päivää kuukaudessa koulutusta antavassa ammattioppilaitoksessa saamassa käytännön harjoittelua täydentävää opetusta. Työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa, mutta opiskelija saa tarvittaessa opintososiaalisia etuuksia, joita ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoituskorvaus.